นายสุมิตรชัย คำเขาแดง
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มกฏหมาย
นางสาวพรสวรรค์ ไชยสอน
นิติกร