กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ของชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยสมาชิกในชมรมร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก