EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 11.1 ขั้นตอนการให้บริการ

EB3หน่วยงานมีการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.1บันทึกขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.4คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ
1.5ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2.รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
2.1หนังสือรายงานผู้บริหาร
2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ
2.3ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
3.หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องฯ
3.1หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.2หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.3ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB5หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)


3.ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติฯ
2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1ไตรมาสที่ 1 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เม.ย.63-ก.ย.63)
– ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับเด่นและดีมาก
2.2ไตรมาสที่ 3 รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
3.รูปภาพติดประกาศ
4.ฟอร์มฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติ

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการรับสินบน

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง

EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพรเจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน“ชมรมSTRONG”

EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ