MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนระบบการเผยแพร่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

         1.ข้อมูลพื้นฐาน

1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

17.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
17.2 แผนการจัดซื้อและจัดหาพัสดุประจำปี

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เดือนธันวาคม 2564

MOIT 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4.1 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          1.ไตรมาสที่ 1

         2.ไตรมาสที่ 2

         2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

         2.3 เดือนมีนาคม 2565

     3.ไตรมาสที่ 3

        3.1 เดือนเมษายน 2565

        3.2 เดือนพฤษภาคม 2565

        3.3 เดือนมิถุนายน 2565

    4.ไตรมาสที่ 4

        4.1 เดือนกรกฎาคม 2565

        4.2 เดือนสิงหาคม 2565

        4.3 เดือนกันยายน 2565

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.254 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ ไตรมาสที่ 3

2.1 ประกาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการรอบ 1 ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.-31 มี.ค.65)

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสิน

9.รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม ตามมาตรการต่างๆ

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษาพยาบาล

3.หนังสือแจ้งเวียน

4.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

5.ภาพถ่ายกิจกรรม

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการอนุญาตเพื่อทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในหน่วยงาน

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

           1.รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           2.รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

1.ประกาศจังหวัดนครนายกเรื่องมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

MOIT 19หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 21 หน่วยงานมีการอมรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน รื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน